About us2

 

เกทเวย์ เฮลท์แคร์ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและบุคคลทั่วไป โดยนำเข้าอุปกรณ์ และครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์มาอย่างยาวนาน บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทมีการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน รวมถึงซื้ออุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัด สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลของเอกชน คลินิกและบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการให้เช่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ลูกค้า เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตรและความดัน เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ

 

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

 

 

 

 

พันธกิจ

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุุณภาพ ได้มาตรฐานในราคายุุติธรรม เพื่่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเสริมทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

3. พัฒนาความสัมพันธ์ต่อพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มุ่งเน้นการร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

4. ประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรม มีความเป็นธรรมและมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้ประโยซน์ โดยการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ไทยในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป